Aktualności

Doradztwo zawodowe

 Program Doradztwa Zawodowego

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II W Sztumie

Na rok szkolny 2013/2014

 

 

Cele edukacyjne:

 

 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,
 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
  • bezrobocie,
  • problemy zdrowotne,
  • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,

- Promowanie zainteresowań, umiejętności, twórczej postawy uczniów,

 • Przygotowanie ucznia do roli pracownika,
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych,
 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia,
 • Zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
 • Wskazanie skutków nietrafnego wyboru zawodu,
 • Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samooceny i samopoznania.

 

 

 

 

 

Cele szczegółowe:

 

Uczeń:
- ocenia swoje możliwości na podstawie zainteresowań i uzdolnień ,

- rozpoznaje słabe strony osobowości oraz ograniczenia, które mogą udaremnić otrzymanie niektórych prac,

- umie ocenić własne predyspozycje do wyboru zawodu,

-zdobędzie informacje o kierunkach kształcenia ponadgimnazjalnego,

-zna znaczenie pojęć: zdolność, zainteresowania, umiejętności, wartości i cele, słabe strony osobowości, styl życia, sukces,

-zna znaczenie pojęć: rynek pracy, zawód,

- orientuje się w sieci utworzonych szkół ze szczególnym uwzględnieniem naszego powiatu (Internet),

- zna profile klas w powstałych placówkach ,

- zna warunki przyjęć do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych,

- potrafi przygotować dokumentację wymaganą przez poszczególne szkoły ,

- zna sytuację na regionalnym rynku pracy ,

- wie, jakie zawody mogą mieć przyszłość w Polsce ,

- analizuje rynek pracy na podstawie ogłoszeń ukazujących się w prasie lokalnej, regionalnej, krajowej i Internecie,

- rozumie, jakie umiejętności musi zdobyć, aby w przyszłości znaleźć dobrą pracę,

- sporządza listę wymagań, jakie stawia szkole, w której chce kontynuować naukę .

 

 

 

 PRACA Z UCZNIAMI:

Klasa I:

       Poznawanie siebie.

Klasa II:

       Poznawanie zawodów. Podejmowanie wstępnych decyzji. Indywidualna praca
z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu.

Klasa III:

       Informacja edukacyjna i zawodowa.

       Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów - decyzje.

 

 Zadania :

 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat:
 • rynku pracy,
 • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 • wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach
 • świata pracy,
 • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
 • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami ,
 • programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
 • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,
 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy,
 • Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych , lekarzy itp.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 • Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
  • realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej,
 • Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym,
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa:  Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Gdańsku, Młodzieżowe Centrum Kariery w Sztumie, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna oraz Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie, Biuro Karier Gdański Uniwersytet Medyczny, Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie.
 • Zapewnienie młodzieży udziału w organizowanych giełdach  i targach szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu ,
 • Udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych- zbieranie i gromadzenie ulotek, czasopism, aktualizacja zawodów przyszłości ,gromadzenie informacji o lokalnych szkołach ponadgimnazjalnych,
 • Organizacja wycieczek do zakładów pracy oraz spotkania z przedstawicielami zawodów.

 

 

Szczegółowy plan prowadzenia zajęć grupowych:

 

 

I  Psychologiczne aspekty  aktywizacji zawodowej

 

Tematy w tym obszarze:

 

 

1.  Moje uzdolnienia i predyspozycje

2.  Określenie własnych zainteresowań

3.  Moje cechy osobowościowe

4.  Moje aspiracje, dążenia, ambicje

5.  Mój warsztat pracy

6.  Predyspozycje zdrowotne i ich wpływ na wybór zawodu

7.  Znaczenie ciągłego kształcenia się i jego wpływ na wybór zawodu i utrzymanie pracy

8.  Co to znaczy być elastycznym i sprawnym, czyli mobilność zawodowa

 

Treści w tym obszarze:

 

 

Uzdolnienia i predyspozycje związane z  funkcją mózgu

Jakie predyspozycje są potrzebne w jakim zawodzie

Określenie swoich zainteresowań

Moje zainteresowania – ćwiczenia

Moje mocne i słabe strony- ćwiczenia -analiza

Cechy osobowości i ich znaczenie przy wyborze zawodu

Predyspozycje zdrowotne i ich znaczenie przy wyborze zawodu

Czy warto uczyć się i dlaczego warto się uczyć – ćwiczenia

Mobilność zawodowa – ćwiczenia

 

II   Poznaj zawody

 

Tematy w tym obszarze

 

 

1.  Rodzaje spotykanych zawodów: związanych z ludźmi, danymi, zwierzętami, roślinami, przedmiotami

2.  Charakterystyka poszczególnych zawodów

-  poznanie wymagań

-  poznanie środowiska pracy

-  poznanie zadań i czynności

-  szanse zatrudnienia w poszczególnych zawodach

- placówki zajmujące się kształceniem w poszczególnych zawodach

 

 

Treści w tym obszarze:

 

 

 Zawody związane z przedmiotami, ludźmi, roślinami, zwierzętami i danymi – charakterystyka 

Przedstawienie    wymagań,  środowiska  pracy  oraz  zadań  i  czynności  w  poszczególnych

grupach zawodów

Omówienie szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach (zawody przyszłości)

Gdzie można się kształcić w określonych zawodach

Jak znaleźć właściwy zawód – ćwiczenia

Poszukiwanie właściwego zawodu – ćwiczenia

Opracowanie teczek tematycznych  o zawodach

 Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców (praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców,    lokalny rynek zatrudnienia).

 

 

 

 

III Kierunki dalszego kształcenia- przygotowanie uczniów do poruszania się po  rynku szkół ponadgimnazjalnych

 

 

Tematy w tym obszarze:

 

I . Dokumenty przy przyjęciu do  szkoły:

1.Podanie o przyjęcie do szkoły

2 Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył

3. Kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył

4.Karta zdrowia

5 Trzy fotografie

6. Karta informacyjna

7. Inne dokumenty wymagane przez szkolę: cv, kwestionariusz osobowy

8. Umiejętności autoprezentacji

9. Czym kierujemy się przy wyborze szkoły

 

Treści w tym obszarze:

 

Zasady  pisania podania o przyjęcie do szkoły- ćwiczenia –

Sporządzanie cv, kwestionariusza osobowego-ćwiczenia

Sporządzanie listu motywacyjnego – ćwiczenia

Zasady autoprezentacji– ćwiczenia 

Przedstawienie  struktury i profili kształcenia ponadgimnazjalnego

Moja kariera zawodowa w dzisiejszych czasach

 

 

 

 

Osiągnięcia:

Uczeń:

 • Zna czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze zawodu,
 • Zna siebie, swoje upodobania, mocne i słabe strony oraz własne predyspozycje do wykonywania zawodów,
 • Posiada rozeznanie w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
 • Zna kryteria przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych,
 • Umie kompletować niezbędną dokumentację, napisać podanie, cv,
 • Posiada informacje o funkcjonowaniu rynku pracy,
 • Zna podstawowe podziały zawodów,
 • Wie, gdzie szukać pomocy w wyborze zawodu, szkoły i planowaniu kariery zawodowej,
 • Reprezentuje pozytywną postawę wobec pracy.

 

 

 

 

Formy Pracy

 

1.Poradnictwo indywidualne- praca indywidualna z uczniem i jego rodziną,

 

2. Poradnictwo grupowe- zajęcia z grupą, klasą.

 

 

Metody/ Techniki

 

1.Poradnictwo indywidualne:

- wywiad, obserwacja,

- rozmowa doradcza / diagnoza problemu /,

- metody testowe,

- udzielanie informacji.

 

 

 

2.Poradnictwo grupowe:

- prezentacja,

- dyskusja grupowa, dyskusja w parach,

- burza mózgów,

- praca w małych grupach,

- ankiety, kwestionariusze, metody testowe,

- inscenizacja i odgrywanie ról.

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica socjoterapeutyczna

 

 

 

Plan Pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej

na rok szkolny 2013/2014 (I i II semestr)

 

                                       

 

Założenia ogólne:

Program przeznaczony jest dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniami. Poprzez oddziaływania socjoterapeutyczne, sprawdzone metody i techniki pracy wychowankowie maja możliwość poznać metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, reagowania w przypadku sytuacji kryzysowych. Nauczą się jak można rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie ze złością i jak wyrażać emocje w sposób nie krzywdzący dla siebie, ani innych. Wychowankowie świetlicy w większości maja zaniżoną samoocenę co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie w różnych sferach oraz rozwój osobisty. Uczestniczenie w zajęciach pomoże im bliżej poznać i zrozumieć samych siebie, pomoże rozwijać i wspierać mocne strony, nauczy szacunku do samego siebie .

 

 

 

CELE PROGRAMU

 

Cele główne:

 

 1. 1.     Rekrutacja uczniów do Świetlicy Socjoterapeutycznej

 Dotarcie do wszystkich potrzebujących osób, skupienie się na uczniach zagrożonych niedostosowaniem społecznym i demoralizacją, zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w zajęciach poprzez nowe metody i pomysły terapeutyczne- kontynuacja współpracy z wychowawcami klas, psychologiem szkolnym oraz Samorządem Szkolnym i Młodzieżową Radą Gminy.

 

 

2. Profilaktyka uzależnień  młodzieży uczęszczającej do świetlicy .

 

Przekazywanie pozytywnych wzorców zachowań, profilaktyka uzależnień skierowana do grupy eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i młodzieży z grupy ryzyka.

 

Cele szczegółowe:

 

rozwojowe:

— integracja w grupie - organizacja imprez wewnątrz-świetlicowych wieczorków, wycieczek,

— zaspokojenie potrzeby nawiązania pozytywnego bliskiego kontaktu z osobą dorosłą ,

— rozwijanie pozytywnych sposobów wyrażania uczuć,

— zaspokojenie potrzeby wyrażania siebie ,

— rozwijanie aktywności społecznej .

 

edukacyjne:

— nabywanie wiedzy na temat uzależnień ,

— rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć ,

— doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywani emocji ,

— nabycie umiejętności wyrażania uczuć negatywnych ,

— nabycie wiedzy na temat tradycji i obyczajów naszego kraju .

 

terapeutyczne:

— pogłębianie samoświadomości ,

— budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz podnoszenie poczucia własnej wartości ,

— stwarzanie sytuacji do odreagowania napięć emocjonalnych,

— budowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku, zaufania ,

__realizacja projektu” Wolny czas inaczej”.

 

 

Metody:

— grupowa

— indywidualna

— grupy zadaniowe

 

 

Techniki:

1. rundki – umożliwiają one uczniom dzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami oraz uczą wyrażania siebie ,

2. burza mózgów – pozwala zaktywizować grupę do myślenia twórczego ,

3. psychodrama – odgrywanie scenek tematycznych,

4. zabawa terapeutyczna– umożliwia rozładowanie napięć emocjonalnych, oderwanie się od problemów dnia codziennego ,

5. rysunek - technika diagnostyczna, a także rozwijająca zainteresowania ucznia,

6. gry i zabawy ruchowe – pomagające w odreagowaniu napięć emocjonalnych oraz rozwijające zainteresowania uczniów,

7. rozmowy w kręgu – umożliwiają wymianę doświadczeń, przekazanie informacji, naukę wypowiadania się oraz wyrażania swojego zdania na forum grupy .

 

Realizacja programu:

 

Roczny Plan Pracy zawiera  cztery bloki programowe:

 

 1. Program Korekcyjno- Profilaktyczny

 

Program przeznaczony jest dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki ) lub pochodzących z grupy ryzyka zagrożonej takim zjawiskiem.

Cele spotkań:

- poznanie zasad poprawnej komunikacji ,

- poznanie zasad asertywnego zachowywania się,

-uświadomienie sobie poczucia własnej wartości,

- nabycie wiedzy na temat szkodliwego wpływu środków psychoaktywnych na organizm człowieka oraz na jego funkcjonowanie w różnych sferach życiowych ,

- komputer- wróg , czy przyjaciel-reagowanie na przemoc rówieśniczą w sieci, edukacja na rzecz zapobiegania przemocy rówieśniczej w sieci, profilaktyka uzależnień od komputera i Internetu, ograniczenie korzystania z gier komputerowych ,portali społecznościowych, racjonalne wykorzystanie komputera jako narzędzia do nauki, realizacja programu „Dziecko w Sieci”.

Formy pracy:

— indywidualna

— grupowa

— zespoły zadaniowe

 

Metody i techniki pracy:

— burza mózgów

— dyskusja

— praca własna uczestników grupowa lub indywidualna

— ćwiczenia behawioralne

— odgrywanie scenek

 

 1. Program wychowawczo – edukacyjny

 

Uczniowie nabywają umiejętności systematycznej nauki i odrabiania zajęć domowych, zapoznają się z technikami pracy umysłowej, włączają się w pomoc koleżeńską w nauce.

Wychowankowie zapoznają się z pojęciem rodziny oraz z funkcjami jakie ona spełnia. Przedstawione zostaną pojęcia tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka. Uczestnicy programu poznają różnice pomiędzy koleżeństwem, przyjaźnią i miłością. Poznają również właściwe cechy definiujące takie zagadnienia jak „dojrzałość” i „dorosłość” oraz czynniki, które sprzyjają rozwojowi, a także te, które ten proces zakłócają np. nikotyna, alkohol itp.

Program wyposaża w wiedzę jak dbać o higienę osobistą, jak przestrzegać zasad dobrego zachowania, jak dbać o kulturę słowa, jak troszczyć się o schludny i estetyczny wygląd .

Cele spotkań :

-Nauka własna-codzienne odrabianie lekcji na świetlicy, analiza ocen w nauce, korzystanie z technik pracy umysłowej, współpraca z nauczycielami przedmiotów oraz uczniami z  bardzo dobrymi wynikami w nauce,

- Ukazanie rodziny jako wartości w życiu dziecka oraz wskazanie na wielość funkcji rodziny ,

- Poznawanie siebie nawzajem, akceptacja i tolerancja dla odmienności,

- Zrozumienie takich pojęć jak „dojrzałość”, „dorosłość” ,

-Kształtowanie postawy szacunku do własnej płci i płci przeciwnej ,

- Kształtowanie przekonania o wartości koleżeństwa, przyjaźni i miłości (wskazanie różnic) ,

-Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych ,

-Kształtowanie postawy otwartości i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

 -Edukacja zdrowotna- zwrócenie szczególnej uwagi na:

*higienę osobistą i otoczenia,

*bezpieczeństwo w życiu codziennym,

*zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych,

*przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów,

Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych, wycieczek propagujących zdrowy styl życia oraz współpraca z pielęgniarką szkolną, wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, promowanie zdrowego stylu życia (prawidłowe odżywianie, ruch na powietrzu, rozsądne korzystanie z telewizji i komputera).

 

 

 

Formy Pracy:

- indywidualna

- grupowa

- zespoły zadaniowe

Metody i techniki pracy:

- pogadanka

- „fabryka pomysłów”

- projekty wychowanków indywidualne i zespołowe

- formy plastyczne za pomocą których uczniowie przedstawiają zagadnienia omawiane na zajęciach.

- film

-wycieczki o charakterze sportowym

 

 

3. Program opiekuńczo- wychowawczy

 

Zawiera bloki tematyczne mające na celu integracje w grupie, naukę współdziałania, naukę rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć. Uczestnicy programu podczas zajęć będą mieli możliwość przełamywać barier w komunikowaniu się z innymi, podnieść swoją samoocenę oraz nabrać szacunku do siebie oraz innych.

Cele spotkań:

- budowanie poczucia własnej wartości ,

- budowanie szacunku do siebie i innych ,

- budowanie wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa ,

- tworzenie miłej swobodnej atmosfery, wyzwalania pozytywnych przeżyć, integrowanie grupy ,

- przełamanie barier w kontakcie z innymi ,

- ćwiczenie umiejętności komunikowania się ,

- ćwiczenie koordynacji, wyobraźni i współpracy ,

- rozwijanie aktywności twórczej ,

- rozbudowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania .

 

Metody i techniki pracy

- zabawa

- muzyka i taniec

- zajęcia plastyczne

- krąg uczuć

- ankieta

- burza mózgów

 

Formy pracy:

- indywidualna

- grupowa

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i samoświadomość dziecka: plastyczne, muzyczne, artystyczne, sportowe.

 

4. Cykl spotkań mających na celu kultywowanie tradycji, nabycie umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach tego wymagających.

 październik -obchody Dnia  Edukacji Narodowej,

 październik- Halloween ( 31 październik) ,

 listopad -zajęcia tematyczne z cyklu kultywowania i poszanowania tradycji oraz wyjście na pobliski cmentarz w celu zapalenia zniczy na grobach żołnierzy ,

 listopad- Andrzejki,

 grudzień -„Mikołajki” zajęcia tematyczne, dotyczące obdarowywania innych prezentami niematerialnymi,

 grudzień -„Spotkanie Wigilijne” zajęcia tematyczne oraz wspólne przygotowywanie wieczerzy, łamanie się opłatkiem, spotkanie przy wigilijnym stole, kolędowanie,

 styczeń -„Dzień Babci i Dziadka”,

 luty -„Walentynki”- poczta walentynkowa, dyskoteka z dedykacjami ,

 marzec -„Dzień kobiet” zajęcia okazjonalne ,

 kwiecień -Wielkanoc, zajęcia plastyczne ,wykonywanie dekoracji i palemek wielkanocnych,

 maj -„Dzień Matki” ,

 czerwiec -„Dzień Dziecka”;

 czerwiec zajęcia tematyczne -„Dzień Ojca”, „Co wiem o moim Tacie”

 szkolne imprezy okolicznościowe- włączanie młodzieży w życie szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W SZTUMIE
 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

1. Powiatowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach  przełajowych
    I miejsce  - dla chłopców w powiecie
    12 miejsce – w finale wojewódzkim
Marcin Kopecki, Konefał Oskar, Tyszyński Dominik, Gajda Mateusz, Pastewski Wojciech , Wróbel Michał, Zarański Marek, Sinicki Bartosz, Jurewicz Jakub, Westfal Dariusz


2.Powiatowa Gimnazjada w  drużynowym turnieju szachowym
 I  miejsce  - w powiecie
III miejsce w półfinale wojewódzkim
 Chudzik Marcelina, Kajetan Rymer, Emanuel Okrój , Radosław Strymecki


3. Powiatowa Gimnazjada  Mlodzieży  Szkolnej w koszykówce chłopców
I- miejsce dla chłopców
II- miejsce w półfinale wojewódzkim
 Wilczewski Mateusz, Gajda Mateusz, Kopecki Marcin, Strymecki Radosław, Tyszyński Dominik, Konefał Oskar, Rafał Onasz, Nehring Piotr , Oskar Mendalka, Jakub Kun


4.Powiatowa Gimnazjada  Mlodzieży  Szkolnej w piłce ręcznej
II  - miejsce dla chłopców
Zarański Marek , Wilczewski Mateusz, Gajda Mateusz, Borsuk Maciej ,
Kopecki Marcin, Strymecki Radosław, Tyszyński Dominik, Konefał Oskar,
 Rafał Onasz, Nehring Piotr


5. Powiatowa Gimnazjada Mlodzieży Szkolnej   w siatkówce chłopców
   II miejsce  w powiecie
Zarański Marek , Strymecki Radoslaw , Wilczewski Mateusz , Borsuk Maciej , Kopecki Marcin , Nehrin Piotr


6. Powiatowa Gimnazjada  Mlodzieży  Szkolnej w koszykówce dziewcząt
II miejsce w powiecie
Magdalena Ciupak , Julia Polanowska, Roksana Koman, Paulina Monkielewicz, Weronika Wiącek , Sabina Lisewska, Wiktoria Czapla , Aleksandra Kara , Magdalena Zadrejkowska , Zuzanna Kużniarska , Daniela Drózda


7. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych biegach Przełajowych
I miejsce   Marcin Kopeecki
II miejsce  - Westfal Dariusz
IV  -  Jakub Jurewicz
V  - Pastewski Wojciech               
VI  - Sinicki Bartłomiej
 I miejsce  - Magdaleny Ciupak


 8. Finał XV Gimnazjady w  Indywidualnych Biegach Przełajowych Gdynia   11.04.2014r
Marcin Kopecki   - VI miejsce
Jurewicz Jakub   - 25 miejsce
Bartłomiej Sinicki    - 37 miejsce


9. Wojewódzka  Gimnazjada  Młodzieży  Szkolnej w  Lekkiej Atletyce
    Marcin Kopecki     I miejsce  - bieg na 2000m

Młodzieżowa Rada Gminy - Pierwsza sesja

4 grudnia 2015 roku odbyły się obrady I inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Sztum IV kadencji.
Radni z naszej szkoły to: Natalia Barańska, Sandra Czechowska, Filip Pawłowski, Wiktoria Sudak, Dominika Szpaczyńska, Weronika Szpuła, Aleksandra Zdziennicka, Michał Zdziennicki.

"Sztum w obiektywie"

Szkolne Koło fotograficzne  ,,Fotoamator” przy Gimnazjum Nr1 im. Jana Pawła II w Sztumie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym z okazji  600-lecia miasta Sztum pt. "Sztum w obiektywie".
 

Szczegóły w regulaminie --> tutaj