Aktualności

Świetlica socjoterapeutyczna

 

 

 

Plan Pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej

na rok szkolny 2013/2014 (I i II semestr)

 

                                       

 

Założenia ogólne:

Program przeznaczony jest dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniami. Poprzez oddziaływania socjoterapeutyczne, sprawdzone metody i techniki pracy wychowankowie maja możliwość poznać metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, reagowania w przypadku sytuacji kryzysowych. Nauczą się jak można rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie ze złością i jak wyrażać emocje w sposób nie krzywdzący dla siebie, ani innych. Wychowankowie świetlicy w większości maja zaniżoną samoocenę co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie w różnych sferach oraz rozwój osobisty. Uczestniczenie w zajęciach pomoże im bliżej poznać i zrozumieć samych siebie, pomoże rozwijać i wspierać mocne strony, nauczy szacunku do samego siebie .

 

 

 

CELE PROGRAMU

 

Cele główne:

 

  1. 1.     Rekrutacja uczniów do Świetlicy Socjoterapeutycznej

 Dotarcie do wszystkich potrzebujących osób, skupienie się na uczniach zagrożonych niedostosowaniem społecznym i demoralizacją, zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w zajęciach poprzez nowe metody i pomysły terapeutyczne- kontynuacja współpracy z wychowawcami klas, psychologiem szkolnym oraz Samorządem Szkolnym i Młodzieżową Radą Gminy.

 

 

2. Profilaktyka uzależnień  młodzieży uczęszczającej do świetlicy .

 

Przekazywanie pozytywnych wzorców zachowań, profilaktyka uzależnień skierowana do grupy eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i młodzieży z grupy ryzyka.

 

Cele szczegółowe:

 

rozwojowe:

— integracja w grupie - organizacja imprez wewnątrz-świetlicowych wieczorków, wycieczek,

— zaspokojenie potrzeby nawiązania pozytywnego bliskiego kontaktu z osobą dorosłą ,

— rozwijanie pozytywnych sposobów wyrażania uczuć,

— zaspokojenie potrzeby wyrażania siebie ,

— rozwijanie aktywności społecznej .

 

edukacyjne:

— nabywanie wiedzy na temat uzależnień ,

— rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć ,

— doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywani emocji ,

— nabycie umiejętności wyrażania uczuć negatywnych ,

— nabycie wiedzy na temat tradycji i obyczajów naszego kraju .

 

terapeutyczne:

— pogłębianie samoświadomości ,

— budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz podnoszenie poczucia własnej wartości ,

— stwarzanie sytuacji do odreagowania napięć emocjonalnych,

— budowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku, zaufania ,

__realizacja projektu” Wolny czas inaczej”.

 

 

Metody:

— grupowa

— indywidualna

— grupy zadaniowe

 

 

Techniki:

1. rundki – umożliwiają one uczniom dzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami oraz uczą wyrażania siebie ,

2. burza mózgów – pozwala zaktywizować grupę do myślenia twórczego ,

3. psychodrama – odgrywanie scenek tematycznych,

4. zabawa terapeutyczna– umożliwia rozładowanie napięć emocjonalnych, oderwanie się od problemów dnia codziennego ,

5. rysunek - technika diagnostyczna, a także rozwijająca zainteresowania ucznia,

6. gry i zabawy ruchowe – pomagające w odreagowaniu napięć emocjonalnych oraz rozwijające zainteresowania uczniów,

7. rozmowy w kręgu – umożliwiają wymianę doświadczeń, przekazanie informacji, naukę wypowiadania się oraz wyrażania swojego zdania na forum grupy .

 

Realizacja programu:

 

Roczny Plan Pracy zawiera  cztery bloki programowe:

 

  1. Program Korekcyjno- Profilaktyczny

 

Program przeznaczony jest dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki ) lub pochodzących z grupy ryzyka zagrożonej takim zjawiskiem.

Cele spotkań:

- poznanie zasad poprawnej komunikacji ,

- poznanie zasad asertywnego zachowywania się,

-uświadomienie sobie poczucia własnej wartości,

- nabycie wiedzy na temat szkodliwego wpływu środków psychoaktywnych na organizm człowieka oraz na jego funkcjonowanie w różnych sferach życiowych ,

- komputer- wróg , czy przyjaciel-reagowanie na przemoc rówieśniczą w sieci, edukacja na rzecz zapobiegania przemocy rówieśniczej w sieci, profilaktyka uzależnień od komputera i Internetu, ograniczenie korzystania z gier komputerowych ,portali społecznościowych, racjonalne wykorzystanie komputera jako narzędzia do nauki, realizacja programu „Dziecko w Sieci”.

Formy pracy:

— indywidualna

— grupowa

— zespoły zadaniowe

 

Metody i techniki pracy:

— burza mózgów

— dyskusja

— praca własna uczestników grupowa lub indywidualna

— ćwiczenia behawioralne

— odgrywanie scenek

 

  1. Program wychowawczo – edukacyjny

 

Uczniowie nabywają umiejętności systematycznej nauki i odrabiania zajęć domowych, zapoznają się z technikami pracy umysłowej, włączają się w pomoc koleżeńską w nauce.

Wychowankowie zapoznają się z pojęciem rodziny oraz z funkcjami jakie ona spełnia. Przedstawione zostaną pojęcia tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka. Uczestnicy programu poznają różnice pomiędzy koleżeństwem, przyjaźnią i miłością. Poznają również właściwe cechy definiujące takie zagadnienia jak „dojrzałość” i „dorosłość” oraz czynniki, które sprzyjają rozwojowi, a także te, które ten proces zakłócają np. nikotyna, alkohol itp.

Program wyposaża w wiedzę jak dbać o higienę osobistą, jak przestrzegać zasad dobrego zachowania, jak dbać o kulturę słowa, jak troszczyć się o schludny i estetyczny wygląd .

Cele spotkań :

-Nauka własna-codzienne odrabianie lekcji na świetlicy, analiza ocen w nauce, korzystanie z technik pracy umysłowej, współpraca z nauczycielami przedmiotów oraz uczniami z  bardzo dobrymi wynikami w nauce,

- Ukazanie rodziny jako wartości w życiu dziecka oraz wskazanie na wielość funkcji rodziny ,

- Poznawanie siebie nawzajem, akceptacja i tolerancja dla odmienności,

- Zrozumienie takich pojęć jak „dojrzałość”, „dorosłość” ,

-Kształtowanie postawy szacunku do własnej płci i płci przeciwnej ,

- Kształtowanie przekonania o wartości koleżeństwa, przyjaźni i miłości (wskazanie różnic) ,

-Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych ,

-Kształtowanie postawy otwartości i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

 -Edukacja zdrowotna- zwrócenie szczególnej uwagi na:

*higienę osobistą i otoczenia,

*bezpieczeństwo w życiu codziennym,

*zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych,

*przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów,

Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych, wycieczek propagujących zdrowy styl życia oraz współpraca z pielęgniarką szkolną, wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, promowanie zdrowego stylu życia (prawidłowe odżywianie, ruch na powietrzu, rozsądne korzystanie z telewizji i komputera).

 

 

 

Formy Pracy:

- indywidualna

- grupowa

- zespoły zadaniowe

Metody i techniki pracy:

- pogadanka

- „fabryka pomysłów”

- projekty wychowanków indywidualne i zespołowe

- formy plastyczne za pomocą których uczniowie przedstawiają zagadnienia omawiane na zajęciach.

- film

-wycieczki o charakterze sportowym

 

 

3. Program opiekuńczo- wychowawczy

 

Zawiera bloki tematyczne mające na celu integracje w grupie, naukę współdziałania, naukę rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć. Uczestnicy programu podczas zajęć będą mieli możliwość przełamywać barier w komunikowaniu się z innymi, podnieść swoją samoocenę oraz nabrać szacunku do siebie oraz innych.

Cele spotkań:

- budowanie poczucia własnej wartości ,

- budowanie szacunku do siebie i innych ,

- budowanie wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa ,

- tworzenie miłej swobodnej atmosfery, wyzwalania pozytywnych przeżyć, integrowanie grupy ,

- przełamanie barier w kontakcie z innymi ,

- ćwiczenie umiejętności komunikowania się ,

- ćwiczenie koordynacji, wyobraźni i współpracy ,

- rozwijanie aktywności twórczej ,

- rozbudowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania .

 

Metody i techniki pracy

- zabawa

- muzyka i taniec

- zajęcia plastyczne

- krąg uczuć

- ankieta

- burza mózgów

 

Formy pracy:

- indywidualna

- grupowa

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i samoświadomość dziecka: plastyczne, muzyczne, artystyczne, sportowe.

 

4. Cykl spotkań mających na celu kultywowanie tradycji, nabycie umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach tego wymagających.

 październik -obchody Dnia  Edukacji Narodowej,

 październik- Halloween ( 31 październik) ,

 listopad -zajęcia tematyczne z cyklu kultywowania i poszanowania tradycji oraz wyjście na pobliski cmentarz w celu zapalenia zniczy na grobach żołnierzy ,

 listopad- Andrzejki,

 grudzień -„Mikołajki” zajęcia tematyczne, dotyczące obdarowywania innych prezentami niematerialnymi,

 grudzień -„Spotkanie Wigilijne” zajęcia tematyczne oraz wspólne przygotowywanie wieczerzy, łamanie się opłatkiem, spotkanie przy wigilijnym stole, kolędowanie,

 styczeń -„Dzień Babci i Dziadka”,

 luty -„Walentynki”- poczta walentynkowa, dyskoteka z dedykacjami ,

 marzec -„Dzień kobiet” zajęcia okazjonalne ,

 kwiecień -Wielkanoc, zajęcia plastyczne ,wykonywanie dekoracji i palemek wielkanocnych,

 maj -„Dzień Matki” ,

 czerwiec -„Dzień Dziecka”;

 czerwiec zajęcia tematyczne -„Dzień Ojca”, „Co wiem o moim Tacie”

 szkolne imprezy okolicznościowe- włączanie młodzieży w życie szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W SZTUMIE
 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

1. Powiatowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach  przełajowych
    I miejsce  - dla chłopców w powiecie
    12 miejsce – w finale wojewódzkim
Marcin Kopecki, Konefał Oskar, Tyszyński Dominik, Gajda Mateusz, Pastewski Wojciech , Wróbel Michał, Zarański Marek, Sinicki Bartosz, Jurewicz Jakub, Westfal Dariusz


2.Powiatowa Gimnazjada w  drużynowym turnieju szachowym
 I  miejsce  - w powiecie
III miejsce w półfinale wojewódzkim
 Chudzik Marcelina, Kajetan Rymer, Emanuel Okrój , Radosław Strymecki


3. Powiatowa Gimnazjada  Mlodzieży  Szkolnej w koszykówce chłopców
I- miejsce dla chłopców
II- miejsce w półfinale wojewódzkim
 Wilczewski Mateusz, Gajda Mateusz, Kopecki Marcin, Strymecki Radosław, Tyszyński Dominik, Konefał Oskar, Rafał Onasz, Nehring Piotr , Oskar Mendalka, Jakub Kun


4.Powiatowa Gimnazjada  Mlodzieży  Szkolnej w piłce ręcznej
II  - miejsce dla chłopców
Zarański Marek , Wilczewski Mateusz, Gajda Mateusz, Borsuk Maciej ,
Kopecki Marcin, Strymecki Radosław, Tyszyński Dominik, Konefał Oskar,
 Rafał Onasz, Nehring Piotr


5. Powiatowa Gimnazjada Mlodzieży Szkolnej   w siatkówce chłopców
   II miejsce  w powiecie
Zarański Marek , Strymecki Radoslaw , Wilczewski Mateusz , Borsuk Maciej , Kopecki Marcin , Nehrin Piotr


6. Powiatowa Gimnazjada  Mlodzieży  Szkolnej w koszykówce dziewcząt
II miejsce w powiecie
Magdalena Ciupak , Julia Polanowska, Roksana Koman, Paulina Monkielewicz, Weronika Wiącek , Sabina Lisewska, Wiktoria Czapla , Aleksandra Kara , Magdalena Zadrejkowska , Zuzanna Kużniarska , Daniela Drózda


7. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych biegach Przełajowych
I miejsce   Marcin Kopeecki
II miejsce  - Westfal Dariusz
IV  -  Jakub Jurewicz
V  - Pastewski Wojciech               
VI  - Sinicki Bartłomiej
 I miejsce  - Magdaleny Ciupak


 8. Finał XV Gimnazjady w  Indywidualnych Biegach Przełajowych Gdynia   11.04.2014r
Marcin Kopecki   - VI miejsce
Jurewicz Jakub   - 25 miejsce
Bartłomiej Sinicki    - 37 miejsce


9. Wojewódzka  Gimnazjada  Młodzieży  Szkolnej w  Lekkiej Atletyce
    Marcin Kopecki     I miejsce  - bieg na 2000m

Młodzieżowa Rada Gminy - Pierwsza sesja

4 grudnia 2015 roku odbyły się obrady I inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Sztum IV kadencji.
Radni z naszej szkoły to: Natalia Barańska, Sandra Czechowska, Filip Pawłowski, Wiktoria Sudak, Dominika Szpaczyńska, Weronika Szpuła, Aleksandra Zdziennicka, Michał Zdziennicki.

"Sztum w obiektywie"

Szkolne Koło fotograficzne  ,,Fotoamator” przy Gimnazjum Nr1 im. Jana Pawła II w Sztumie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym z okazji  600-lecia miasta Sztum pt. "Sztum w obiektywie".
 

Szczegóły w regulaminie --> tutaj