Doradztwo zawodowe

 Program Doradztwa Zawodowego

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II W Sztumie

Na rok szkolny 2013/2014

 

 

Cele edukacyjne:

 

 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,
 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
  • bezrobocie,
  • problemy zdrowotne,
  • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,

- Promowanie zainteresowań, umiejętności, twórczej postawy uczniów,

 • Przygotowanie ucznia do roli pracownika,
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych,
 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia,
 • Zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
 • Wskazanie skutków nietrafnego wyboru zawodu,
 • Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samooceny i samopoznania.

 

 

 

 

 

Cele szczegółowe:

 

Uczeń:
- ocenia swoje możliwości na podstawie zainteresowań i uzdolnień ,

- rozpoznaje słabe strony osobowości oraz ograniczenia, które mogą udaremnić otrzymanie niektórych prac,

- umie ocenić własne predyspozycje do wyboru zawodu,

-zdobędzie informacje o kierunkach kształcenia ponadgimnazjalnego,

-zna znaczenie pojęć: zdolność, zainteresowania, umiejętności, wartości i cele, słabe strony osobowości, styl życia, sukces,

-zna znaczenie pojęć: rynek pracy, zawód,

- orientuje się w sieci utworzonych szkół ze szczególnym uwzględnieniem naszego powiatu (Internet),

- zna profile klas w powstałych placówkach ,

- zna warunki przyjęć do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych,

- potrafi przygotować dokumentację wymaganą przez poszczególne szkoły ,

- zna sytuację na regionalnym rynku pracy ,

- wie, jakie zawody mogą mieć przyszłość w Polsce ,

- analizuje rynek pracy na podstawie ogłoszeń ukazujących się w prasie lokalnej, regionalnej, krajowej i Internecie,

- rozumie, jakie umiejętności musi zdobyć, aby w przyszłości znaleźć dobrą pracę,

- sporządza listę wymagań, jakie stawia szkole, w której chce kontynuować naukę .

 

 

 

 PRACA Z UCZNIAMI:

Klasa I:

       Poznawanie siebie.

Klasa II:

       Poznawanie zawodów. Podejmowanie wstępnych decyzji. Indywidualna praca
z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu.

Klasa III:

       Informacja edukacyjna i zawodowa.

       Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów - decyzje.

 

 Zadania :

 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat:
 • rynku pracy,
 • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 • wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach
 • świata pracy,
 • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
 • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami ,
 • programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
 • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,
 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy,
 • Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych , lekarzy itp.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 • Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
  • realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej,
 • Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym,
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa:  Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Gdańsku, Młodzieżowe Centrum Kariery w Sztumie, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna oraz Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie, Biuro Karier Gdański Uniwersytet Medyczny, Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie.
 • Zapewnienie młodzieży udziału w organizowanych giełdach  i targach szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu ,
 • Udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych- zbieranie i gromadzenie ulotek, czasopism, aktualizacja zawodów przyszłości ,gromadzenie informacji o lokalnych szkołach ponadgimnazjalnych,
 • Organizacja wycieczek do zakładów pracy oraz spotkania z przedstawicielami zawodów.

 

 

Szczegółowy plan prowadzenia zajęć grupowych:

 

 

I  Psychologiczne aspekty  aktywizacji zawodowej

 

Tematy w tym obszarze:

 

 

1.  Moje uzdolnienia i predyspozycje

2.  Określenie własnych zainteresowań

3.  Moje cechy osobowościowe

4.  Moje aspiracje, dążenia, ambicje

5.  Mój warsztat pracy

6.  Predyspozycje zdrowotne i ich wpływ na wybór zawodu

7.  Znaczenie ciągłego kształcenia się i jego wpływ na wybór zawodu i utrzymanie pracy

8.  Co to znaczy być elastycznym i sprawnym, czyli mobilność zawodowa

 

Treści w tym obszarze:

 

 

Uzdolnienia i predyspozycje związane z  funkcją mózgu

Jakie predyspozycje są potrzebne w jakim zawodzie

Określenie swoich zainteresowań

Moje zainteresowania – ćwiczenia

Moje mocne i słabe strony- ćwiczenia -analiza

Cechy osobowości i ich znaczenie przy wyborze zawodu

Predyspozycje zdrowotne i ich znaczenie przy wyborze zawodu

Czy warto uczyć się i dlaczego warto się uczyć – ćwiczenia

Mobilność zawodowa – ćwiczenia

 

II   Poznaj zawody

 

Tematy w tym obszarze

 

 

1.  Rodzaje spotykanych zawodów: związanych z ludźmi, danymi, zwierzętami, roślinami, przedmiotami

2.  Charakterystyka poszczególnych zawodów

-  poznanie wymagań

-  poznanie środowiska pracy

-  poznanie zadań i czynności

-  szanse zatrudnienia w poszczególnych zawodach

- placówki zajmujące się kształceniem w poszczególnych zawodach

 

 

Treści w tym obszarze:

 

 

 Zawody związane z przedmiotami, ludźmi, roślinami, zwierzętami i danymi – charakterystyka 

Przedstawienie    wymagań,  środowiska  pracy  oraz  zadań  i  czynności  w  poszczególnych

grupach zawodów

Omówienie szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach (zawody przyszłości)

Gdzie można się kształcić w określonych zawodach

Jak znaleźć właściwy zawód – ćwiczenia

Poszukiwanie właściwego zawodu – ćwiczenia

Opracowanie teczek tematycznych  o zawodach

 Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców (praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców,    lokalny rynek zatrudnienia).

 

 

 

 

III Kierunki dalszego kształcenia- przygotowanie uczniów do poruszania się po  rynku szkół ponadgimnazjalnych

 

 

Tematy w tym obszarze:

 

I . Dokumenty przy przyjęciu do  szkoły:

1.Podanie o przyjęcie do szkoły

2 Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył

3. Kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył

4.Karta zdrowia

5 Trzy fotografie

6. Karta informacyjna

7. Inne dokumenty wymagane przez szkolę: cv, kwestionariusz osobowy

8. Umiejętności autoprezentacji

9. Czym kierujemy się przy wyborze szkoły

 

Treści w tym obszarze:

 

Zasady  pisania podania o przyjęcie do szkoły- ćwiczenia –

Sporządzanie cv, kwestionariusza osobowego-ćwiczenia

Sporządzanie listu motywacyjnego – ćwiczenia

Zasady autoprezentacji– ćwiczenia 

Przedstawienie  struktury i profili kształcenia ponadgimnazjalnego

Moja kariera zawodowa w dzisiejszych czasach

 

 

 

 

Osiągnięcia:

Uczeń:

 • Zna czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze zawodu,
 • Zna siebie, swoje upodobania, mocne i słabe strony oraz własne predyspozycje do wykonywania zawodów,
 • Posiada rozeznanie w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
 • Zna kryteria przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych,
 • Umie kompletować niezbędną dokumentację, napisać podanie, cv,
 • Posiada informacje o funkcjonowaniu rynku pracy,
 • Zna podstawowe podziały zawodów,
 • Wie, gdzie szukać pomocy w wyborze zawodu, szkoły i planowaniu kariery zawodowej,
 • Reprezentuje pozytywną postawę wobec pracy.

 

 

 

 

Formy Pracy

 

1.Poradnictwo indywidualne- praca indywidualna z uczniem i jego rodziną,

 

2. Poradnictwo grupowe- zajęcia z grupą, klasą.

 

 

Metody/ Techniki

 

1.Poradnictwo indywidualne:

- wywiad, obserwacja,

- rozmowa doradcza / diagnoza problemu /,

- metody testowe,

- udzielanie informacji.

 

 

 

2.Poradnictwo grupowe:

- prezentacja,

- dyskusja grupowa, dyskusja w parach,

- burza mózgów,

- praca w małych grupach,

- ankiety, kwestionariusze, metody testowe,

- inscenizacja i odgrywanie ról.